Date : August 7, 2020   วันที่ : 7 สิงหาคม 2563

Superior Single Room

Thongta Resort Thongta Superior

Superior Double Room

Thongta Resort Thongta Superior

Superior Triple Room

Thongta Resort Thongta Superior

Standard Single Room

Thongta Resort Thongta Standard

Standard Double Room

Thongta Resort Thongta Standard

Standard Triple Room

Thongta Resort Thongta Standard

Check-In:

Check-Out:

Rooms: Adults:

ราคาห้องพักและการจองห้องพัก

ห้องพักแบบซุพีเรียร์
ราคานี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ห้องพักมาตรฐาน
ราคานี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

* ราคานี้รวมค่าห้อง ค่าบริการและภาษีเรียบร้อยแล้ว
* บริการอินเตอร์เน็ทไร้สายฟรี
* ราคานี้รวมอาหารเช้า
* บริการรถรับ-ส่งสนามบินสุวรรณภูมิฟรี